Projekt UE Nowoczesny żłobek na pograniczu

 

Nowoczesny żłobek na pograniczu

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – konkurs

Wartość projektu: 355 470,00 zł

Dofinansowanie: 312 813,60 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie równości szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego oraz prawa do godzenia życia zawodowego i prywatnego, a tym samym zatrudnienie, powrót do zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia 16 osobom pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia zamieszkującym Cieszyn i okolice dzięki zapewnieniu miejsca opieki nad dzieckiem w okresie od 1.08.2016 do 31.07.2018

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 8

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 16 (2M,14K)

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 6 (6K)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 10 (2M, 8K)

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

1/ Zakup wyposażenia pomieszczeń żłobka

2/ Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3

3/ Prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka do lat 3. W ramach tego zadania przewidziano zajęcia ze specjalistami:

logopedyczne

ruchowo-gimnastyczne z fizjoterapeutą

z języka angielskiego