Projekt UE Odkrywcze maluchy w Cieszynie

Odkrywcze maluchy w Cieszynie

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Ośpriorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Wartość projektu: 342 780,94 zł 

Dofinansowanie:301 647,23 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie równości szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego oraz prawa do godzenia życia zawodowego i prywatnego, a tym samym zatrudnienie, powrót do zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia 16 osobom pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia zamieszkującym Cieszyn i okolice dzięki zapewnieniu miejsca opieki nad dzieckiem w okresie od 1.08.2018 do 31.07.2020. W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

1/Dostosowanie infrastruktury i przygotowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

2/Świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 objętych opieką w ramach projektu;

3/Prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka do lat 3