Projekt UE Mali Odkrywcy

 Mali odkrywcy

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Wartość projektu: 146 676,38 zł Dofinansowanie: 124 674,92 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu The Oxford Kids w Cieszynie dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 50 dzieci (29K, 21M) w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek (5K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.12.2019 do 31.03.2021.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

 1/ Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy;

 2/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola;