Projekt UE Przedszkole jak z bajki

 Przedszkole jak z bajki

 Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

Wartość projektu: 254 523,88 zł

Dofinansowanie:216 345,30 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cieszyn poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Niepublicznym Przedszkolu The Oxford Kids oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz dokształcanie 5 nauczycielek w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2018 do 31.08.2019. 

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

1/ Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych do bieżącej pracy z dziećmi oraz wyposażenia. 

2/Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. 

3/Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola.